Logo PTI Logo icrmat

Proceedings of the 2022 International Conference on Research in Management & Technovation

Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 34

The Influence of Traditional Cultural Factors on the Professional Ethics in Accounting and Auditing in Vietnam

,

DOI: http://dx.doi.org/10.15439/2022M1812

Citation: Proceedings of the 2022 International Conference on Research in Management & Technovation, Viet Ha Hoang, Vijender Kumar Solanki, Nguyen Thi Hong Nga, Shivani Agarwal (eds). ACSIS, Vol. 34, pages 119129 ()

Full text

Abstract. In many countries, especially Asian countries, the influence of traditional cultural factors on professional ethics is clearly shown, especially in the accounting and auditing industry. This relationship has been present in previous studies with different spaces and times. This paper aims to reaffirm the influence of traditional cultural factors on the professional ethics in accounting and auditing in Vietnam. This study surveyed enterprises operatingwithin Hanoi from October 2021 to January 2022. The study analyzed the degree of influence of these factors on the professional ethics in accounting and auditing in the enterprise and from that some solutions were proposed to improve the problem of professional ethics in accounting and auditing.

References

 1. Comrey, A. L. (1973). A First Course in Factors Analysis, New York: Academic Press.
 2. Drucker, P.F. (2008), Nhà quản trị thành công, NXB Trẻ.
 3. Dinh Phi Ho, Hoang Trong Tan (2012), Tác động của yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam đến đạo đức nghề nghiệp trong các doanh nghiệp. Liên Hiệp Các Hội Khoa Học và Kỹ Thuật Việt Nam, truy cập ngày 24 tháng 10 năm 2021 từ http://www.vusta.vn/vi/news/Thong-tinSu-kien-Thanh-tuu-KH-CN/Tac-dongcua-yeu-to-van-hoa-truyen-thong-VietNam-den-dao-duc-nghe-nghiep-trongcac-doanh-nghiep-42443.html.
 4. Doan Thanh Nga et al (2020), Cultural Factors Affecting Tendency of Ethical Decision - Making by Accounting Students: An Empirical Study in Vietnam, Journal of Asian Finance, Economics, and Business, vol.9, no.2, pp. 159-168.
 5. Hair J.F., Tatham R.L., Anderson R.E. and Black W. (1998). Multivariate Data Analysis, 5th Edition, New Jersey: Prentice-Hall, Inc.
 6. Hofstede, G. (1991), Cultures and Organizations -Software of the mind, McGraw-Hill.
 7. Jeffrey R. Cohen, Laurie W. Pant & David J. Sharp (1992), Cultural and socioeconomic constraints on international codes of ethics: Lessons from accounting, Journal of Business Ethics, vol 11, pp 687–700.
 8. Lewis, D. Richard (1999), When Culture collides. Nicholas Brealey Publishing-London.
 9. Le Thi Thu Ha (2021), Tổng quan nghiên cứu về nhân tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp Kế toán - Kiểm toán, Tạp chí khoa học và đào tạo Ngân hàng, 227, 54-64.
 10. Le Anh Linh et al. (2020), Yếu tố văn hóa truyền thống Việt Nam ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp trong các doanh nghiệp: Nghiên cứu điển hình ở TP. Phan Thiết, Tạp chí Nghiên cứu khoa học và Phát triển kinh tế Trường Đại học Tây Đô, Số 10, 158-177.
 11. Le Anh Tuan, Nguyen Thi Huyen Tram and Mai Thi Quynh Nhu (2021), Factors affecting the awareness of accounting ethics of accounting students at Universities in Da Nang city, Vietnam, Academic Journal of Interdisciplinary Studies, Vol.10. No.6, 70-81.
 12. Le Thi Thanh Xuan, Vo Thi Thanh Nhan and Ha Van Hiep (2015), Đạo đức nghề nghiệp và ảnh hưởng từ các yếu tố giá trị cá nhân và giá trị tổ chức– một nghiên cứu trong lực lượng lao động trẻ tại TP. HCM, Tạp Chí Phát Triển Khoa Học và Công Nghệ, 18(Q4), 07– 15.
 13. Ministry of Finance (2015), Thông tư số 70/2015/TT-BTC quy định chung về Chuẩn mực đạo đức Kế toán - Kiểm toán, ban hành ngày 08 tháng 5 năm 2015.
 14. Phan Ngoc Minh (2006), Nhân tố chủ quan và nhân tố khách quan, NXB Giáo dục.
 15. Nguyen Dinh Tho (2013), Phương pháp nghiên cứu học trong kinh doanh, NXB Tài chính, Hà Nội.
 16. Nguyen Van Phi (2021), Đạo đức nghề nghiệp là gì?, Truy cập lần cuối ngày 15 tháng 12 năm 2021, từ <https://luathoangphi.vn/dao-duc-nghe-nghiep-la-gi/>
 17. Nguyen Hong Phong (2000), Văn hóa chính trị Việt Nam - Truyền thống và hiện đại, Chương trình Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước KXO6.
 18. Nguyen Hai San (2007), Quản trị học. NXB Thống Kê.
 19. Nguyen Thi Bich Tram & Le Thi Thanh Xuan (2015), Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến đạo đức nghề nghiệp của lực lượng lao động mới, Tạp Chí Khoa Học - Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, Số 5 (44), 01–15.
 20. Olga Volkova (2016), Do Visual Culture Revolutions Affect Accounting Practices?, Journal of the New Economic Association, New Economic Association, vol. 29(1), pp 54-82.
 21. Phan Dinh Quyen (2008), Những ảnh hưởng của lịch sử, giáo dục và kinh tế-xã hội Việt Nam truyền thống đối với văn hóa doanh nghiệp. Văn hóa doanh nhân, 02/2009.
 22. Rebecca LeFebvre (2011), Cross-Cultural Comparison of Business Ethics in the U.S. and India: A Study of Business Codes of Conduct, Journal of Emerging Knowledge on Emerging Markets, Vol 3, pp 391-409.
 23. Roger L. Worthington & Tiffanny A. Whittaker (2006), Scale Development Research: A Content Analysis and Recommendations for Best Practices, Published by SAGE.
 24. Tran Dinh Huou (1996), Đến hiện đại từ truyền thống Việt Nam, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội.
 25. Tran Ngoc Them (1999), Cơ sở văn hóa Việt Nam, NXB Giáo Dục, Hà Nội.